Stanovy

Stanovy Aberdeen angus klub Česká republika, z. s.

Článek 1

§ 1

Název Spolku

Název spolku zní: Aberdeen angus klub Česká republika, z. s. (dále jen "Klub" ).

§ 2

Sídlo Klubu

Sídlo Klubu : Brloh 215, 382 06 Brloh.

§ 3

Působnost Klubu

Oblast působnosti zahrnuje území členských států Evropské unie.

Článek 2

Účel, předmět činnosti a právní postavení Klubu

§ 4

Účel a předmět činnosti Klubu

Účelem Klubu je sdružovat právnické a fyzické osoby zainteresované na chovu a šlechtění masného plemene skotu Aberdeen angus (dále jen "Angus"). Zajišťovat součinnost členů Klubu při šlechtění, plemenitbě, reprodukci, chovu i odbytu, propagaci plemene Aberdeen angus. Získávat členy k aktivní účasti na rozvoji chovu plemene Aberdeen angus.

Hlavní činnost Klubu

Klub vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým účelem tak, jak je vymezeno v čl. 5 těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Klub provozuje a vykonává zejména následující hlavní činnosti:
 • tvorba a realizace šlechtitelského programu a postupů v chovu masného plemene Angus podle plemenářského zákona
 • ověřování užitkových vlastností plemene Angus a efektivního využití výsledků pro chovatelskou práci, selekci a plemenitbu podle plemenářského zákona
 • stanovovat koncepce, chovné cíle a programy šlechtění plemene Angus a prosazovat účinné metody testování, odhadu plemenné hodnoty a selekce
 • vytvářet podmínky pro plné a účelné využití nejlepšího domácího i zahraničního genofondu
 • spolupracovat při postupu nebo koordinovat postup testování plemenných býků a hodnocení jejich potomstva v návaznosti na šlechtitelský program plemene Angus
 • spolupracovat s organizacemi výzkumu a vývoje, vzdělávání a výchovy, které se zabývají činnostmi souvisejícími s předmětnou činností Klubu a které mohou být základem odborného zázemí Klubu
 • pořádat, nebo spolupořádat výstavy, přehlídky, vědecké, osvětové, výchovné akce, propagovat a publikovat výsledky činnosti Klubu, organizovat tematické zájezdy a stáže doma i v zahraničí
 • spolupracovat se zahraničními chovatelskými organizacemi, v odůvodněných případech být členem mezinárodních organizací chovatelů plemene Angus
 • prosazování a ochrana společných zájmů členů ve vztahu ke všem osobám a orgánům veřejné moci a správy
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • pomoc při nákupu a odbytu skotu
 • vyhrazuje si právo vyvíjet vlastní hospodářskou a jinou činnost
 • v souladu s čl. 2 § 4 těchto stanov zakládat jiné podnikatelské subjekty, a nebo se stávat jejími členy.
 • ustanovení hlavní činnosti obsažené v bodech 1 až 5 včetně, Klub zabezpečuje v případě, že tyto činnosti neprovádí oprávněná organizace, jejíž je Klub členem

Vedlejší činnost Klubu

Jelikož je provozování hlavní činnosti Klubu spojeno s náklady, může Klub vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Klubu. Zisk z těchto činností Klub používá především k podpoře hlavních činností dle těchto stanov, dalších klubových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Článek 3

Právní a hospodářské postavení Klubu

§ 5

 • Klub je dobrovolným a samosprávným svazkem členů s právní subjektivitou, kteří mají zájem o masné plemeno skotu Angus, a to jako chovatelé aktivní, chovající zvířata zapsaná do plemenné knihy, nebo jinak zainteresovaní na chovu plemene Angus
 • Klub podniká v oblastech souvisejících s účelem a předmětem činnosti na základě příslušných oprávnění.
 • Členstvím v Klubu není dotčeno právní a hospodářské postavení ani plnění dalších funkcí a závazků členů
 • Vztahy členů vůči Klubu, pokud nevyplývají ze Stanov a jiných společně přijatých rozhodnutí Klubu, se řeší podle platných právních norem

Článek 4

Členství v Klubu

§ 6

Obecná úprava členství a druh členství

 • Členství v Klubu je dobrovolné. Členem Klubu se může stát právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky pro vznik členství dále uvedené. Členem Klubu se může stát fyzická osoba splňující tyto podmínky, a to bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem Klubu se může stát také právnická osoba splňující uvedené podmínky. Za právnickou osobu v Klubu jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 • Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 • Členství v Klubu je trojího druhu, a to řádné, zájmové nebo čestné.
 • Řádný člen Klubu se nemůže nechat při výkonu svých práv zastoupit udělením plné moci. Jednu organizaci může zastupovat pouze jeden pověřený zástupce. Řádné členství je nepřevoditelné. Členského shromáždění se zúčastňuje osobně řádný člen Klubu nebo jeho jmenovitě písemně pověřený zástupce.
 • Výkon práv zájmového člena je nezastupitelný.
 • Výkon práv čestného člena je nezastupitelný.

§ 7

Podmínky a vznik členství

 • O přijetí zájemce za řádného nebo zájmového člena rozhoduje Rada Klubu, na základě zájemcem podané písemné přihlášky, na svém nejbližším zasedání po obdržení přihlášky. Rozhodnutí Rady Klubu o přijetí či nepřijetí zájemce za člena Klubu musí být zaneseno do zápisu z jednání Rady Klubu a sděleno písemnou, či jinou formou zájemci. Rozhodnutí o přijetí za řádného nebo zájmového člena nabývá účinnosti úhradou členského příspěvku.
 • Řádnými členy Klubu mohou být fyzické a právnické osoby zainteresované na chovu masného plemene skotu Aberdeen angus, které se ztotožňují s účelem a předmětem činnosti Klubu, respektují zásady šlechtění stanovené Klubem a zároveň jsou řádnými či přidruženými členy plemenné knihy Aberdeen angus. Přijetí zájemce do plemenné knihy Aberdeen angus se řídí pravidly Řádu plemenné knihy, který je vytvořen v souladu s příslušnými ustanoveními plemenářského zákona a který podléhá schválení ze strany Ministerstva zemědělství ČR.
 • Přihláška za řádného člena může být podána kdykoliv v průběhu celého roku a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: - výpis z ÚE prokazující, že zájemce je držitelem zvířat plemene Aberdeen angus
  • jméno a příjmení, jméno společnosti, adresa sídla či trvalého bydliště, IČO, kontaktní údaje (email, telefon, korespondenční adresa atd.).
 • Zájmovým členem Klubu mohou být fyzické a právnické osoby, které svým profesním zaměřením a odborností mohou přispět k činnosti Klubu a které se ztotožňují s účelem a předmětem činnosti Klubu, a to:
  • nesplňuje-li žadatel podmínky pro splnění řádného, případně přidruženého členství v plemenné knize.
 • Přihláška za zájmového člena může být podána kdykoliv v průběhu celého roku a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: - informace o svém profesním zaměření a odbornosti, jimiž může přispět k rozvoji činnosti Klubu - čestné prohlášení zájemce, že se ztotožňuje s účelem a předmětem činnosti Klubu - jméno a příjmení, jméno společnosti, adresa sídla či trvalého bydliště, IČO, kontaktní údaje (email, telefon atd.)
 • Čestným členem Klubu se mohou stát fyzické osoby, které se významně zasloužily o rozvoj masného plemene skotu Aberdeen angus. Návrh na čestné členství může podat každý člen Klubu. Čestné členství schvaluje členské shromáždění.

§ 8

Zánik členství

 • Členství zaniká:
  • dobrovolným vystoupením člena oznámené písemnou formou Klubu
  • pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Klubem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn
  • vyloučením člena Klubem. Člena je možno vyloučit, jestliže člen závažně porušil povinnost vyplývající z členství, zejména z těchto Stanov, a jestliže člen v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Klubu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Klubu zvlášť závažnou újmu
  • vyloučením z plemenné knihy Aberdeen angus
  • úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby
  • vystoupením z plemenné knihy (týká se pouze řádného členství)
 • O vyloučení člena rozhoduje Rada Klubu. Rozhodnutí o vyloučení člena bude uvedeno v zápise z jednání Rady Klubu, včetně uvedení důvodu vyloučení, a písemně doručeno vylučovanému členu.
 • Zánikem členství nezanikají vzájemné závazky a pohledávky člena vůči Klubu a naopak.

Článek 5

Práva a povinnosti členů Klubu

§ 9

Práva členů

 • Řádný člen Klubu má právo:
  • volit a být volen do orgánů Klubu, popř. být jmenován do jeho pracovních skupin
  • má právo hlasovat na jednáních Klubu
  • podílet se na činnosti Klubu, mít přístup ke zveřejněným výsledkům, předkládat náměty, vyjadřovat se k veškeré činnosti Klubu
  • vznést požadavek na svolání mimořádného členského shromáždění
  • podávat návrhy na čestné členství.
 • Zájmový a čestný člen Klubu má právo:
  • podílet se na činnosti Klubu, mít přístup ke zveřejněným výsledkům, předkládat náměty, vyjadřovat se k veškeré činnosti Klubu
  • být jmenován do pracovních skupin Klubu
  Nemůže volit ani být volen do orgánů Klubu ani hlasovat na jeho jednáních.

§ 10

Povinnosti členů

K základním povinnostem členů patří:

 • dodržovat stanovy Klubu, jednací řád Klubu
 • hájit zájmy Klubu a všestranně podporovat její činnost
 • prosazovat koncepce a programy šlechtění schválené Klubem, dodržovat řád plemenné knihy a šlechtitelský program plemene Aberdeen angus
 • řádně a včas vyrovnávat svoje finanční a jiné závazky vůči Klubu
 • hradit členské příspěvky, jejichž výši a splatnost určí Členské shromáždění; povinnost úhrady členských příspěvků se netýká čestných členů.

Článek 6

Orgány a struktura Klubu

§ 11

Orgány Klubu

 • Orgány Klubu tvoří:
  • členské shromáždění
  • rada Klubu
  • předseda
 • Jednání orgánů Klubu se řídí dle jednacího řádu Klubu. Rada Klubu zároveň plní funkci Rady plemenné knihy plemene Aberdeen angus.
 • Členové volených orgánů Klubu, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členského shromáždění. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství v Klubu, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu orgánem, kterým byl zvolen.

§ 12

Členské shromáždění

 • Nejvyšším orgánem Klubu je členské shromáždění.
 • Členskému shromáždění přísluší:
  • rozhodnutí o ustavení a zániku Klubu
  • schválení Stanov, jednacího řádu a jejich změn
  • volba a odvolání předsedy Klubu, volba a odvolání členů Rady Klubu
  • schvalování zprávy předsedy o činnosti, výsledků hospodaření, návrhu rozpočtu na další období a usnesení z jednání členského shromáždění.
  • schvalování řádu plemenné knihy a šlechtitelského programu plemene Aberdeen angus a jejich změny
  • jmenování čestných členů Klubu
  • projednání odvolání proti vyloučení řádného a zájmového člena
  • zřizování obchodních společností nebo jiných společností, případně rozhodnutí o účasti v nich
  • potvrzení nebo rušení rozhodnutí rady Klubu
  • schvalování všeobecných a specifických podmínek pro odchov plemenných býčků
  • rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků
  • řešení připomínek, stížností a odvolání řádných členů k činnosti Klubu a jeho orgánů

§ 13

Rada Klubu

 • Rada Klubu je voleným orgánem dle článku 6, §12, odst. 2, písmeno c) Stanov. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny jiným orgánům Klubu.
 • Rada Klubu je pětičlenná a je volena na období 4 let
 • Do působnosti Rady Klubu patří zejména:
  • rozhodovat o zaslaných podnětech, připomínkách a žádostech členů Klubu
  • kontrola dodržování šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy plemene Aberdeen angus
  • připravovat změny ve šlechtitelském programu nebo řádu plemenné knihy Aberdeen angus ke schválení členskému shromáždění
  • schvalování přijetí nových řádných nebo zájmových členů
  • vyloučení řádného nebo zájmového člena
  • předkládání ročních zpráv o hospodaření
  • zřizování nebo ukončení činností pracovních skupin
  • spolupráce s jinými organizacemi
  • uzavírání dohod nebo smluv k zabezpečení činnosti Klubu
  • řádné spravování finančních prostředků Klubu a financování její činnosti
  • organizování a podpora výstav, propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí
  • připomínkování a návrhy ke vznikající legislativě, zákonům a vyhláškám

§14

Předseda

 • Předseda je statutární představitel Klubu volený podle článku 6, § 12, odst. 2, písmeno c) Stanov. Koordinuje činnost a jednání Klubu a jejích orgánů a zastupuje Klub navenek. Zodpovídá za řádné hospodaření a činnost Klubu. Řídí činnost Rady Klubu. Hospodařením Klubu může pověřit jiného člena Rady Klubu.
 • Předseda je ve své činnosti zodpovědný členskému shromáždění.
 • Funkční období předsedy je čtyřleté
 • Právo kandidovat na funkci předsedy má řádný člen Klubu. Navržený kandidát se svojí kandidaturou vyslovil souhlas a byl navržen členem Klubu. Při volbě musí být kandidát osobně přítomen.

§ 15

Pracovní skupiny

 • Pracovní skupiny jsou podle potřeby jmenovány Radou Klubu na návrh předsedy Klubu.
 • Pracovní skupiny se vytvářejí za účelem efektivního řešení specifických otázek vyplývajících z činnosti Klubu.
 • Závěry z práce pracovní skupiny jsou předkládány ke konečnému schválení Radě Klubu

Článek 7

§ 16

Financování činnosti Klubu

 • Klub si vytváří pro zajištění své činnosti nezbytné finanční prostředky. K tomu účelu si zřizuje vlastní účet u peněžního ústavu.
 • Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Klubu naplňujících poslání a cíle Klubu. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Klubu.
 • Prostředky Klubu nesmějí být používány k neopodstatněnému obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy Klubu.
 • Klub nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Klubu.
 • Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Klubu v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov

§ 17

Tvorba finančních zdrojů

Finanční zdroje Klubu tvoří:
 • členské příspěvky
 • dary a příspěvky jiných organizací
 • výnosy z pořádaných akcí, popř. vlastní hospodářské činnosti
 • případné další zdroje

Článek 8

Závěrečná ustanovení

§ 18

Vznik Klubu

Klub vzniká na ustavujícím členském shromáždění za účasti řádných členů. Klub se ustavuje na dobu neurčitou.

§ 19

Zánik Klubu

 • Klub zanikne, rozhodnou-li o tom nejméně 2/3 všech řádných členů.
 • Likvidaci Klubu, jeho závazků a majetku provede Rada Klubu podle obecně závazných právních předpisů.

§ 20

Platnost Stanov

Úplné znění stanov po změně ze dne 29.6.2023